Polityka prywatności

Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo powierzonych nam danych osobowych, dlatego chronimy je zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1) (zwane dalej „rozporządzeniem ogólnym dotyczących ochrony danych osobowych” lub „RODO”).

Administrator danych osobowych

Polsoja Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Posag 7 Panien 1A, 02-495 Warszawa KRS 0000488444 (zwana dalej „Spółką”), kontakt telefoniczny: 22 736 14 30, adres e-mail: hello@polsoja.com.pl

W jaki sposób pozyskujemy dane osobowe?

Twoje dane osobowe pozyskujemy wtedy, gdy dostarczasz je nam bezpośrednio (w rozmowie bezpośredniej, wypełniając nasze wnioski, wysyłając e-maile itp.), gdy korzystasz ze strony www, gdy korzystasz z plików cookies lub podobnej technologii, korzystasz z naszych produktów, a także gdy Twoje dane osobowe otrzymujemy od osób trzecich.

Pozyskujemy wyłącznie te dane, które są niezbędne do świadczenia usług, a przetwarzane dane osobowe nie będą przez nas przechowywane dłużej niż jest to konieczne w celu świadczenia usługi bądź dłużej, jeżeli jest to wymagane w świetle obowiązujących przepisów prawa.

Jakie informacje uzyskujemy o Użytkowniku?

Pozyskujemy i gromadzimy Twoje dane w celu świadczenia usług, w tym rozpatrzenia złożonego wniosku
 

Dane zbierane automatycznie

Podczas korzystania z naszej strony www, automatycznie zbierane są dane dotyczące Twojej wizyty, w tym Twój adres IP.

Dane zbierane, gdy kontaktujesz się z nami

Gdy kontaktujesz się z nami za pomocą strony internetowej, telefonu czy poczty email przekazujesz nam swoje dane osobowe odpowiednie dla typu kontaktu, np. imię i nazwisko, adres email, itp.

 

W jakim celu przetwarzane są dane osobowe?

Dane przetwarzane są w następujących celach:

 • odpowiedź zwrotna na otrzymane zapytanie e-mailowe lub kontakt telefoniczny w związku z prośbą o taki kontakt skierowaną do nas – podstawą prawną przetwarzania danych jest Pana / Pani zgoda wynikająca z zainicjowania z nami kontaktu (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
 • archiwizacja korespondencji przychodzącej i wychodzącej na wypadek potrzeby wykazania jej przebiegu, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • w celu zawarcia umowy jak również w związku z podejmowaniem czynności zmierzających do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 litera b RODO)
 •  w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Spółce (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
 • Wykorzystanie ciasteczek („cookies”)

  Oświadczamy, że Spółka używa mechanizmu cookies, który poprzez zapisywanie krótkich informacji tekstowych na komputerze Użytkownika bądź innej osoby odwiedzającej stronę www pozwala na jego identyfikację celem usprawnienia korzystania ze strony www oraz współpracy z aplikacjami udostępnianymi przez firmę Google Inc. Akceptowanie plików cookies na komputerze osoby której dane dotyczą jest niezbędne do dostarczenia użytkownikowi usługi Informatycznej. Każda osoba odwiedzająca stronę www może poprzez modyfikację ustawień przeglądarki internetowej uniemożliwić zapisywanie plików cookies na swoim komputerze bądź tak zapisane pliki trwale usunąć. Umożliwienie przeglądarce zapisywania na komputerze plików cookies oznacza jednocześnie wyrażenie zgody na takie zapisywanie. Usługodawca zapewnia, że zapisywanie na komputerze Użytkownika bądź innej osoby odwiedzającej stronę www plików cookies nie powoduje zmian konfiguracyjnych w jej komputerze, czy oprogramowaniu.

   

  Czy przekazane dane osobowe są bezpieczne?

  Wszystkie zbierane przez Spółkę dane osobowe chronione są z użyciem odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych oraz procedur bezpieczeństwa w celu zabezpieczenia ich przed dostępem osób nieupoważnionych lub ich nieuprawnionym wykorzystaniem. Podmioty powiązane, partnerzy i zewnętrzni usługodawcy zobowiązali się do zarządzania danymi zgodnie z przyjętymi przez Spółkę wymogami bezpieczeństwa i ochrony prywatności.

   

  Jakie prawa ma odwiedzający?

  Masz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

  1. Prawo dostępu do treści: Na wniosek i po weryfikacji tożsamości, w przejrzysty sposób udzielimy informacji:
  • jakie są cele przetwarzania jego danych i jaka jest podstawa prawna przetwarzania,
  • przez jaki okres jego dane będą przetwarzane,
  • jak korzystamy z profilowania,
  • jak wyłączyć profilowanie oraz jakie będą tego konsekwencje,
  • jakie masz prawa jeśli chodzi o dane osobowe,
  • jak uzyskać kopię swoich danych.
  1. Prawo pobrania kopii danych: Na wniosek i po weryfikacji tożsamości wyślemy kopię danych, zachowując adekwatne środki bezpieczeństwa.
  2. Prawo do sprostowania: Na wniosek i po weryfikacji jego tożsamości Spółka poprawi błędne lub nieaktualne dane oraz uzupełni dane niekompletne.
  3. Prawo do usunięcia danych: Na wniosek i po weryfikacji tożsamości usuniemy dane jeśli nie będzie żadnych innych podstaw ich przetwarzania (np. po rozwiązaniu Umowy przechowujemy dane przez maksymalnie 10 lat na wypadek rozstrzygania ewentualnych roszczeń i sporów).
  4. Prawo do przenoszenia danych: Na wniosek i po weryfikacji tożsamości wyślemy plik z danymi w powszechnie używanym formacie. W ramach tego prawa osoba, której dane dotyczą może też wskazać podmiot, któremu mamy przesłać dane. Osoba, której dane dotyczą w calach bezpieczeństwa powinna upewnić się kto otrzyma jego dane.
  5. Prawo do sprzeciwu: Osoba, której dane dotyczą może zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania danych, jednak Spółka nie będzie w stanie dalej świadczyć usług w związku z czym dane mogą zostać usunięte, wiąże się to z brakiem możliwości zawarcia np. umowy sprzedaży.
  6. Prawo do wniesienia skargi: Osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego jeśli uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy określające sposób przetwarzania i ochrony danych osobowych. Jeśli przetwarzamy dane na podstawie zgody Osoba, której dane dotyczą ma ona prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.  

  Kto może być odbiorcą danych?

  Dla prawidłowego funkcjonowania strony www, w tym dla realizacji zawieranych umów, odpowiedzi na otrzymane wnioski, konieczne jest korzystanie przez Administratora z usług podmiotów zewnętrznych (takich jak np. dostawca oprogramowania, firma informatyczna, operatorzy pocztowi i kurierzy, firmy świadczące usługi na rzecz Spółki w zakresie usług księgowych, prawnych, marketingowych czy np. podmiot obsługujący płatności elektroniczne i kartą płatniczą). Administrator korzysta wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, którzy zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, tak by przetwarzanie spełniało wymogi Rozporządzenia RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą. Spółka może zgodnie z art. 28 RODO powierzyć na podstawie umowy powierzenia przetwarzanie danych innym podmiotom.

  Przekazanie danych przez Administratora nie następuje w każdym wypadku i nie do wszystkich wskazanych w Polityce Prywatności odbiorców lub kategorii odbiorców – Administrator przekazuje dane wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji danego celu przetwarzania danych osobowych i tylko w zakresie niezbędnym do jego zrealizowania.

  Twoje dane osobowe mogą być również przesyłane do innych podmiotów, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa. W szczególności, w przypadku naruszenia prawa, lub gdy będą wymagały tego obowiązujące przepisy prawa, możemy udostępnić Twoje dane organom wymiaru sprawiedliwości.

  Zmiany Polityki Prywatności

  Administratorowi przysługuje prawo zmiany Polityki Prywatności w każdej chwili. Nowa Polityka Prywatności Spółki zaczyna obowiązywać w chwili opublikowania na stronie www.polsoja.pl