Obowiązek informacyjny dotyczący zasad przetwarzania danych osobowych

Szanowni Państwo,

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych i uchylenia dyrektywy 95/46/WE, (dalej zwanym „RODO”), Spółka Polsoja Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 13 RODO informuje, że od dnia 25 maja 2018 roku aktualne są poniższe informacje i zasady związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Spółkę.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Polsoja Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,
  ul. Posag 7 Panien 1A, 02-495 Warszawa KRS 0000488444
  (dalej zwaną „Spółką”).
 2. W razie potrzeby w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem
  e-mail: mail@polsoja.com.pl (z dopiskiem w tytule „RODO”) lub telefonicznie: +48 22 736-14-30.
 3. W przypadku zawarcia umowy handlowej, jak również w związku z podejmowaniem czynności zmierzających do jej zawarcia Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Spółkę w celu realizacji tej umowy i podejmowania tych czynności, a podstawą prawną przetwarzania będzie artykuł 6 akapit 1 litera b) RODO.
 4. Dane osobowe przetwarzane będą także na podstawie artykułu 6 akapit 1 litera c) RODO, tj. ze względu na konieczność wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Spółce, w tym wynikających z prawa podatkowego
  i przepisów o rachunkowości.
 5. Ponadto Pani/Pana dane osobowe będą lub będą mogły być przetwarzane przez Spółkę na podstawie artykułu 6 akapit 1 litera f) RODO, tj. ze względu na prawnie uzasadniony interes Spółki, którym jest analiza wyników prowadzonej działalności gospodarczej.
 6. W przypadku, w którym skontaktował/a się Pan/Pani za pośrednictwem e-mail lub listownie Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie, w oparciu o artykuł 6 akapit 1 litera f) RODO tj. ze względu na prawnie uzasadniony interes Spółki polegający na nawiązywaniu kontaktu z klientem w celu udzielenia mu odpowiedzi na zadane pytanie.
 7. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
  1. dostawcy systemów informatycznych oraz usług IT;
  2. podmioty świadczące na rzecz Spółki usługi księgowe, badania jakości obsługi, dochodzenia należności, usługi prawne, analityczne, marketingowe;
  3. operatorzy pocztowi i kurierzy;
  4. operatorzy systemów płatności elektronicznych oraz banki w zakresie realizacji płatności;
  5. organy uprawnione do otrzymania Pani/Pana danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 8. Spółka nie będzie przekazywała Pani/Pana danych osobowych do państw trzecich w rozumieniu RODO.
 9. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do wykonania wszystkich obowiązków wynikających z zawartej umowy lub umów, a następnie przez czas określony przez obowiązujące przepisy prawa,
  w szczególności związane z okresem przedawnienia zobowiązań podatkowych. W przypadku, gdy skontaktował/a się Pan/Pani z nami za pośrednictwem e-mail lub listownie dane będą przetwarzane przez czas niezbędny dla udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie.
 10. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
 11. Ma Pani/Pan prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych na zasadach określonych w obowiązujących przepisach, w szczególności w RODO.
 12. Ma Pani/Pan prawo do przenoszenia danych, obejmujące uprawnienie do otrzymania danych
  i przesłania ich innemu administratorowi lub do żądania w razie możliwości technicznych przesłania tych danych bezpośrednio innemu administratorowi.
 13. Podanie przez Panią/Pana niezbędnych do zawarcia umowy danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy, jak i do podejmowania działań zmierzających do jej zawarcia.